1. Kezdőlap
  2. Egyesületünkről
  3. Fesztiváltörténelem
  4. Tagjainknak
  5. Kapcsolat
Magyar Bluegrass Zenei Egyesület

Az Egyesület eredeti Alapszabálya az alábbiakban olvasható.

Az Egyesület Alapszabálya

"BLUEGRASS ZENEI" Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben határozza meg:

1.
Általános rendelkezések

1. 1 Az Egyesület neve: Magyar Bluegrass Zenei Egyesület
1. 2 Székhelye: 6500 Baja, Tél u. 1.
1. 3 Egyesület megalakulásának időpontja: 2001. december 17. Baja
1. 4 Működési területe: Az ország egész területe
1. 5 Az Egyesület pecsétje: Magyar Bluegrass Zenei Egyesület Baja
1. 6 Az Egyesület önálló jogi személyként, saját alapszabállyal, képviseleti-, elkülönült gazdálkodással működő szervezet.

2.
Az Egyesület célja és tevékenysége

2. 1 Az Egyesület önkormányzati elven működő művészeti, társadalmi szervezet.
2. 2 Az Egyesület célja:
- az amerikai népzene gyűjtése, feldolgozása, színpadra állítása.
- amerikai népművészeti tárgyak, népzenei tárgyú kiadványok, hanganyagok elkészítése, megjelentetése, és terjesztése.
- amerikai népzenei klubok, táncházak, koncertek, műsorok, táborok, fesztiválok megrendezése.
- iskolán kívüli népzene-, hangszerjáték- és néptánc oktatás.
- működése folyamán az Egyesület tulajdonába kerülő eszközkészlet bérbeadása.

3.
Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3. 1 Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3. 2 Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán - vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

3. 3 Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, vagy kizárással.

3. 4 A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

3. 5 A Közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.
A kizárásra fegyelmi eljárás keretében kerül sor.

A fegyelmi eljárás során a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki:

- figyelmeztetés,
- megrovás
- a tagság meghatározott időre történő felfüggesztése,
- kizárás.

Egyebekben a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel elfogadott fegyelmi szabályzat rögzíti.

4.
A tagok jogai és kötelezettségei

4. 1 Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésben, rendelkezni jogosult a közgyűlés döntéshozatalában.

4. 2 Az Egyesület tagjainak kötelező az alapszabály betartása.

4. 3 A szavazati jogát minden tag személyesen kell, hogy gyakorolja.

4. 4 Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható.

4. 5 Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában.

4. 6 A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:

A pártoló tag jogosult:
- használni az egyesület saját tulajdonát képező, vagy bérelt létesítményeit, eszközeit az Egyesület Elnökségével történt megállapodás alapján,
- javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan, - részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, amennyiben az egyesületet anyagilag is támogatta.

A pártoló tag kötelességei:
- az alapszabály betartása,
- az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

5.
Az Egyesület Szervei:

5. 1 Közgyűlés

• A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
• A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.
• Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani abban az esetben, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
• A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok több mint a fele (50% + 1 fő) jelen van.

Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A mulasztás következményeiről a tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell.

A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követve 10 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

• A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
• Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással, két lépcsőben választja meg öt évre.
• Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása, és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.
• Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összességének kétharmad szavazata (minősített többség) szükséges.

Tisztségviselők:

Az Egyesület tisztségviselői az Egyesület Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának valamennyi tagja.

5. 2 Elnökség

• Az Egyesület vezetését a Közgyűlés által választott három főből álló Elnökség látja el.
• Az Elnökség az Egyesület képviseleti, végrehajtó és irányító szerve.
• Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, alelnök és titkár.
• Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
• Az Elnökség jogköre, hogy az Egyesületet terhelt kötelezettségek (szerződések) és illetékességi jogok vállalásáról – a Közgyűlés felé beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.
• Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két elnökségi tag megjelent.
Határozatképtelenség esetén újabb ülést kell összehívni a határozatképtelen ülés összehívásával azonos feltételekkel.
• Az Elnökség a szükségeshez képest – de évente legalább négy alkalommal – tart ülést, melyet az Elnök hív össze.
• Az elnöki ülésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.
Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
• Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
• Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntéshez legalább két igen szavazat szükséges.

5. 3 Az Elnök jogai és kötelezettségei

• Elnököt a Közgyűlés választja öt éves időtartamra.
• Az Elnök a Közgyűlés által visszahívható. Az Elnököt a Közgyűlés minősített (a tagok összességének kétharmados) többséggel, titkos szavazással meghozott határozatával hívhatja vissza abban az esetben, ha Elnöki tevékenysége során az Egyesület céljaival súlyosan ellentétes magatartást tanúsít. Az Elnök visszahívására vonatkozó indítvány megtételére az összes nyilvántartott egyesületi tag legalább egytizede jogosult, mely indítványt írásban az Alelnöknek kell megküldeni.
• Az Elnök irányítja a tisztségviselők munkáját, képviseli az Egyesületet.
• A Közgyűlést bármikor összehívhatja.
• A tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja.
• A kiadások számláit ellenőrzi.
• Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez.
• Harmadik személyekkel való szerződések megkötése.
• A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, és a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie.
• A tagságtól, illetve kívülálló személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell.
• Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

5. 4 Az Alelnök jogai és kötelezettségei

• Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt.
• Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

5. 5 A titkár jogai és kötelezettségei

• Az Egyesület könyvelési tevékenységének ellátása.
• Pénztár és pénztárkönyv kezelése.
• A számlák hitelességének ellenőrzése.
• Különböző gazdasági nyilvántartások vezetése.
• Jelentési kötelezettségek ellátása (APEH, TB, stb.).
• Mindennemű visszaélés esetén az Elnök értesítése.
• Az Egyesület levelezésének elvégzése, levelek iktatása.
• A titkár köteles mind a közgyűlés, mind pedig az Elnökség minden lényeges döntését Jegyzőkönyvben rögzíteni. A Jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.
• A titkár köteles a Közgyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvvezető és egy tag hitelesíti.
A határozat csak ezt követően válik érvényessé. A titkár köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
• Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

5. 6 Ellenőrző Bizottság

• Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg öt évre, és a Közgyűlés hívhatja vissza.
• Az Ellenőrző Bizottság egy Elnökből és két tagból áll.
• Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint – de legalább évente egyszer – az Ellenőrző Bizottság Elnöke hívja össze.
Az összehívás névre szóló írásbeli meghívóval történik úgy, hogy a meghívót a bizottság tagjai a tervezett ülést megelőző három nappal korábban kézhez vegyék.
• A Bizottsági ülés két bizottsági tag megjelenésével határozatképes.
Határozatképtelenség esetén újabb ülést kell összehívni azonos feltételekkel.
• A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntéshez legalább két igen szavazat szükséges.
• A Bizottság a munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

Ellenőrző Bizottság feladatai
- Ellenőrzik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak a végrehajtását.
- Vizsgálják és ellenőrzik az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét.
- Megvizsgálhatják az Egyesület dokumentációját.
- Indítványukra az Elnökség köteles összehívni a Közgyűlést. Ha kérésüknek az Elnökség nem tesz eleget, az Ellenőrző Bizottság maga hívhatja össze a rendkívüli Közgyűlést.

6.
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

6. 1 Az egyesületi tagsági díj: 500,- Ft/év (időközben változott, érdeklődjön az elérhetőségeinken!)

6. 2 Az Egyesület vagyona

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából – a taggal történő megegyezés alapján – a Közgyűlés által meghatározott térítés illeti meg.

6. 2.1 Az Egyesület bevétele

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, a külső támogatók által juttatott összegekből illetve tevékenységéből adódó bevételekből gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

6. 2.2 Az Egyesület gazdálkodása

- A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járulékok, és adó megfizetésére használja fel.
- Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
- Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
- Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, segítésére fordítja, az esetleges maradvány-összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
- Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

7.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha
- feloszlását a Közgyűlés minősített szótöbbséggel kimondja,
- más Egyesülettel egyesül,
- a Bíróság feloszlatja, illetőleg megállapítja megszűnését.

8.
Vegyes rendelkezések

7. 1 Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

7. 2 Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

7. 3 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlés-határozatok az irányadók.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.
B a j a, 2001.december 17.

Lógó Attila, elnök
Bánlakiné Dancsó Szilvia, jegyzőkönyvvezető
Bánlaki Ervin, Molnár Egon jegyzőkönyv-hitelesítők


© Magyar Bluegrass Zenei Egyesület - Hungarian Bluegrass Music Association - HuBMA,